{:ru}Об утверждении отчета, об итогах размещения акций{:}{:kz}Акцияларды орналастыру нәтижесітуралы есепке қатысты{:}

{:ru}

Акционерное общество «Имсталькон сообщает, что Национальный Банк Республики Казахстан письмом от 22.04.2015г. № 33-3-03/2912 утвердил отчет об итогах размещения простых и привелегированных акций акционерного общества “Имсталькон” (далее Общество). За отчетный период c 11.09.2014г. по 10.03.2015г. размещения акций Общества не производилось.

Информация об акциях Общества:

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества 22.08.2014г. № А0116.

Количество объявленных простых акций (KZ1C01160015) 14 000 000 экземпляров из них размещено 10 000 000 экземпляров.

Количество объявленных привилегированных акций (KZ1Р01160111) 1 000 000 экземпляров из них размещено 0 экземпляров.

Количество выкупленных акционерным Обществом простых акций составляет 1 940 001 экземпляров.

В отчетном периоде Обществом выкупа выпущенных им акций не было.

{:}{:kz}Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 ж.24.02. шыққан № 72 Қаулысына сай Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 22.04.2015ж. № 33-3-03/2912 хатымен “Имсталькон”акционерлік қоғамының (бұдан әрі — Қоғам) жай және артықшылықты акцияларын орналастыру нәтижесі туралы есепті бекіткені туралы жариялайды. 11.09.2014
жылдан 10.03.2015ж. дейінгі есеп кезеңіне Қоғамның акциялары орналастырылған жоқ.

Қоғамның акциялары туралы ақпарат:

Қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының мемлекеттік тіркеу датасы: 22.08.2014ж. № А0116.

Жарияланған жай акциялардың (KZ1C01160015) саны 14 000 000 дана, олардан 10 000 000 данасы орналастырылған.

Жарияланған артықшылықты акциялардың (KZ1Р01160111) саны 1 000 000 дана, олардан 0 данасы
орналастырылған.

Акционерлік қоғаммен сатып алынған жай акциялардың саны1 940 001 дана құрайды.

Есеп
беру кезеңіне Қоғаммен оның шығарылған акциялары сатып алынған жоқ. {:}