2015 жылдың 21 мамырында Директорлар кеңесінің қарарлары алынды:

2015 жылдың 21 мамырында Директорлар кеңесінің қарарлары алынды:

Ішкі аудитті атқару қызметі бойынша:

  • АО «Имсталькон» ішкі аудитті атқару қызметінің 4 (төрт) қызметкерін осы түрде тағайындау:
  1. Чудаева Ольга Владимировна
  2. Сламбеков Азамат Санатаевич
  3. Каримшихов Вячеслав Адильшихович
  4. Столяров Валериан Васильевич
  • Ішкі аудитті атқару қызметінің басшысын Чудаева Ольга Владимировна тағайындау
  • Ішкі аудитті атқару қызметінің мемлекеттік міндеттерінің мерзімін 2 жыл тұрғындау.

СД Комитеттері бойынша:

  • Мамыр мейірімінен апрель 2016г. дейінгі жұмыс жоспарларын растау: АО «Имсталькон» Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және өндірістік қызмет аралығындағы Комитеті; АО «Имсталькон» Директорлар кеңесінің қызметшілік, талаптардың және әлеуметтік сұрақтардың Комитеті; АО «Имсталькон» Директорлар кеңесінің ішкі аудитті аралығындағы Комитеті.
  • Мамыр мейірімінен апрель 2016г. дейінгі СД Комитеттері бюджетін растау.

у внутреннего аудита АО «Имсталькон» в количестве 4 (четыре) сотрудника в следующем составе:

1) Чудаева Ольга Владимировна

2) Сламбеков Азамат Санатаевич

3) Каримшихов Вячеслав Адильшихович

4) Столяров Валериан Васильевич

– Назначить руководителем службы внутреннего аудита Чудаеву Ольгу Владимировну

– Установить срок полномочий службы внутреннего аудита – 2 года.

По вопросам Комитетов СД:

– Утвердить Планы работы на период с мая 2015 по апрель2016г.:Комитета по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон»; Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон»; Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров АО «Имсталькон».

– Утвердить Бюджет Комитетов Совета директоров АО «Имсталькон» с мая 2015 по апрель 2016г.