Акцияларды орналастырмау туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 ж. 28.01. шыққан № 26
Қаулысының 1 қосымшасы, 3 тармақшасына сай «Имсталькон» акционерлік қоғамы (заңды
мекен-жайы: Алматы қ., Айманов к-сі, 140 үй, 58А тұрғын емес үй-жай) 2017 ж.31.03.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі №33-3-03-/1578 хатымен 2016 ж.11.09.-2017
ж.10.03. мерзіміне Қоғамның акциялары орналастырылмағаны туралы ақпаратты
қабылдағаны туралы жариялайды. 2017 ж.10.03. кезеңге Қоғамның 4 000 000
жай акциялары және 1 000 000 артықшылығы бар акциялар орналастырылмаған