Акционерам

АКЦИОНЕРЛЕРГЕ

Қоғамдағы корпоративтік басқару әділеттілік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, айқындылық, кәсіптілік және біліктілік негіздерінен құрылады.
Қоғамның корпоративтік басқаруының тиімді құрылымы, Қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін сыйлауды ұйғарады, Қоғамның табысты қызмет етуіне, соның ішінде оның рыноктық құнының өсуіне, Қоғамның қаржылық тұрақтылығына және табысының артуына ықпал жасайды.

Кодекстің осы бөлімінде баяндалған корпоративтік басқарудың ұстындары, Қоғамның корпоративтік басқаруына байланысты туындайтын қатынастарда, Қоғамға сенім жасауға бағытталған, және Кодекстің келесі бөлімдеріндегі барлық ережелер мен ұсыныстардың басты негізі болып табылады.

«Имсталькон» АҚ-ның корпоративтік басқарудың негізін қалаушы ұстындар:

– акционерлердің құқығы мен заңды мүдделерін қорғау қағидаты;

– Қоғаммен, директорлар кеңесімен, атқарушы органымен, Қоғамның еншілес және тәуелді мекемелерімен тиімді басқару қағидаты;

– Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашудың саналы айқындылық, уақытылығы мен объективтілік қағидаты;

– заңдылық және әдептілік қағидаты;

– тиімді дивидендтік саясат қағидаты;

Қоғамның корпоративтік басқаруының құрылымы заңнамаға сәйкес келуі және Қоғамның басқа органдар арасында міндеттерді бөлуді нақты белгілейді.

Корпоративтік басқарудың ұстындарын орындауы Қоғам қызметіне объективті талдау жүргізу үшін тиімді аяқ басу жасауға және талдаушылардан, қаржылық кеңесшілерден, рейтингтік агенттерден тиісті ұсыныстар алуға.

Қоғамның қаржы есептілігі қаржы есептілігігің халықаралық стандарттарына (МСФО) сай жасалынады.